Nie posiadasz Flash Playera, bądź masz wyłączoną obsługę JavaScript.

Regulamin dla konsumentów

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży produktów za pośrednictwem strony www.technocolor.com.pl na rzecz konsumentów (nazywanych w dalszej części regulaminu Klientem) oraz określa zasady wykonywania tych umów. Regulamin określa prawa i obowiązki dostawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Właścicielem serwisu dekorami.pl, administratorem danych oraz sprzedawcą jest spółka technoCOLOR z siedzibą w Katowice, ul. Jagiellońska 16, NIP 954 00 25 497, REGON 272657203, Nr wpisu do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki 28163/93819 (nazywana dalej Sprzedawcą). Aktualne dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt

Regulamin dotyczy sprzedaży fototapet, obrazów, naklejek, plakatów i innych produktów drukowanych na indywidualne zamówienie Klienta, z wykorzystaniem przesłanego pliku lub wybranego z bazy zdjęcia lub grafiki oraz z uwzględnieniem podanych wymiarów, wybranego materiału i dodatków.

Warunki realizacja zamówienia

Złożenie zamówienia odbywa się za pomocą e-maila wysłanego na jeden z podanych w zakładce kontakt adres lub osobiście w punkcie obsługi.  Przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że dla dokonania zamówienia przez e-mail niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Wysłanie przez Klienta zamówienia do realizacji jest równoznaczne z akceptacją cen, specyfikacji produktów i usług oraz warunków realizacji zlecenia. Specyfikacja produktów i materiałów dostępna jest na stronie w odpowiednich zakładkach.

Klient deklaruje, że posiada prawa autorskie do wszystkich zdjęć i innych elementów projektu, które przesłał do druku i nie narusza swoim działaniem praw osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość użytych przez Klienta materiałów.

Ceny  i warunki płatności.

Wszystkie ceny podawane na stronie www lub w cenniku zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości, chyba, że podano inaczej.

Zapłatę za zamówione produkty można uiścić przelewem tradycyjnym na konto, a także gotówką lub kartą płatniczą w punkcie obsługi (przedpłata)

Nie realizujemy dostaw za pobraniem pocztowym lub kurierskim. Do przesyłki dołączony zostanie paragon sprzedaży lub faktura. Żądanie wystawienia faktury należy umieścić w uwagach do zlecenia, podając niezbędne dane.

 

Wpłaty należy dokonać maksymalnie w ciągu 7 dni od daty wysłania zamówienia. Po tym terminie projekt może zostać usunięty z serwera, a zamówienie anulowane.

Termin realizacji

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Terminy realizacji zamówienia to 2-10 dni roboczych.  Za dni robocze uznaje się: poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 -17.00. Zlecenia wysyłane są codziennie, w dniu realizacji lub w kolejnym dniu roboczym. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających realizację zlecenia w podanym terminie, klient zostanie o tym poinformowany.

Zamówienia dostarczamy za pośrednictwem kuriera. Istnieje też możliwość odbioru osobistego w punkcie obsługi w Katowicach, ul. Jagiellońska 16 codziennie w godzinach 8.00 -17.00

Reklamacje i zwroty.

Sprzedający odpowiada za wady przedmiotu zamówienia na zasadach określonych przez Kodeks cywilny. Reklamacji podlegają:

·         wady fizyczne produktu powstałe w wyniku błędu w procesie produkcyjnym

·         rozbieżność pomiędzy zawartością dostarczonej przesyłki, a treścią zamówienia

·         uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Przed instalacją produktu na ścianie należy, zgodnie z instrukcją, sprawdzić czy produkt jest wolny od wad. Reklamację dotyczącą ewentualnych wad fototapet, typu różnice kolorystyczne pomiędzy brytami, niezgodności wzoru pomiędzy brytami lub inne niezgodności pomiędzy brytami należy zgłosić przed zamontowaniem jej na ścianie.    

Reklamacji nie podlegają:

·         niewielkie różnice kolorystyczne pomiędzy odcieniem koloru widzianego przez Klienta na monitorze a wydrukiem. Takie różnice są naturalne i wynikają z różnego sposobu budowania koloru na monitorze i w druku oraz indywidualnymi ustawieniami monitora.

·         jakość zdjęć i grafik, które są dostarczone na zasadach „jakimi są”

·         jakość druku wynikająca z przesłania przez Klienta za niskiej jakości zdjęć, o niskiej rozdzielczości, zdjęć niedoświetlonych, prześwietlonych, itd.

·         uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu lub montażu niezgodnie z instrukcją lub normalnego zużycia.

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient powinien zgłosić reklamację przed upływem 24 miesięcy od daty sprzedaży i dwóch miesięcy od zauważenia wady.  Reklamacje należy złożyć pocztą elektroniczną lub tradycyjną z załączonym opisem wady, skanem lub kopią dowodu zakupu i dokumentacją fotograficzną zauważonej wady. Klient może zostać poproszony o odesłanie reklamowanego towaru celem rozpatrzenia zasadności reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania informacji przez Sprzedawcę. Produkt wolny od wad zostanie wysłany w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania protokołu i dowodu zakupu. Sprzedawca zwróci poniesione przez Użytkownika koszty wysyłki za odesłanie wadliwego produktu. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wszystkie oferowane przez  Sprzedawcę wykonywane wyłącznie na indywidualne zamówienie zgodnie ze specyfikacją klienta, ściśle związane z osobą kupującego. Wobec powyższego informujemy, że odstąpienie od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastodniowym przy tego rodzaju sprzedaży nie przysługuje.

Rozstrzyganie sporów

1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

2. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

3. Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

4. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

5. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

6. Zamawiający, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

Ochrona danych osobowych

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia złożenie zamówienia. Dokonując zakupu bądź rejestracji w serwisie Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Dane będą wykorzystywane jedynie jednorazowo do realizacji zamówienie, chyba, że klient wyraził zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych. W trakcie realizacji zamówienia dane mogą by udostępniane firmie kurierskiej oraz operatorowi płatności on-line.

Postanowienia końcowe

Informacje znajdujące się na www.technocolor.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę w Aktualnościach, na stronie głównej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu w terminie 14 dni przed wprowadzeniem przedmiotowych zmian w życie. W przypadku niezaakceptowania tych zmian przez Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika, obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 25 grudnia 2014 oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Sądem rozstrzygającym spory nierozstrzygnięte na drodze polubownej z klientem będącym konsumentem, jest Sąd Rejonowy z zastosowaniem ogólnej właściwości miejscowej, a z klientem niebędącym konsumentem sadowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

Kalendarz - pomysł na prezent

Kalendarz 2008 planszowy (mini) ze zdjęciem najblizszych! Format 31x44 cm, listwa z zawieszka. Ceny od 7,80zł/szt.

Drukarnia Cyfrowa technoCOLOR Katowice poleca: nowe wzory kartek świątecznychZobacz nowe wzory kartek świątecznych z możliwością personalizacji. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku papieru do pakowania z takim samym wzorem.

Kalendarz z Twoimi zdjęciami w super cenie!

 
 
Duży kalendarz 13-to planszowy o wymiarze 32x45cm w cenie od 29zł. Wyprzedaż rocznika 2009! Sprawdź pełną ofertę w dziale "kalendarze". 
 

Drukarnia Cyfrowa technoCOLOR Katowice poleca: Foto Prezent na Walentynki

FotoKsiążka lub FotoKalendarz w Walentynkowej promocji od 19,90
MiniBook 9,99
FotoObraz od 38 zł

Kartki świateczne

 
Wydrukuj firmowe kartki z życzeniami świątecznymi. Nakłady już od 10 szt!

Kartka Walentynkowa

Wyślij kartkę ze swoim zdjęciem.
Przy zamówieniu kalendarza kartka GRATIS. Trzy wzory kartek do wyboru.
[1]  [2]  następna strona »
© 2007 TechnoColor. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt graficzny: Technocolor, Realizacja: Łukasz Piec