Nie posiadasz Flash Playera, bądź masz wyłączoną obsługę JavaScript.

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem programu izziPrint oraz określa zasady wykonywania tych umów. Regulamin określa prawa i obowiązki operatora izziPrint oraz Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Właścicielem strony technocolor.pl oraz programu izziPrint, administratorem danych oraz sprzedawcą jest spółka technoCOLOR z siedzibą w Katowice, ul. Jagiellońska 16, NIP 954 00 25 497, REGON 272657203, Nr wpisu do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki 28163/93819 (nazywana dalej Sprzedawcą). Aktualne dane kontaktowe w zakładce Kontakt.

Przedmiot działalności 

Sprzedawca udostępnia Klientom narzędzie (program izziPrint) do samodzielnego projektowania albumów ze zdjęciami, kalendarzy i podobnych produktów poligraficznych. Specyfikacja techniczna wszystkich produktów dostępna jest na stronie itechnocolor.pl w zakładce Fotoksiążki oraz Fotokalendarz, a także w programie izziPrint. Projekty są wysyłane przez klienta za pomocą udostępnionego programu do druku. Program może zostać użyty tylko i wyłącznie do przygotowania plików w celu przesłania i złożenia zamówienia. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w oprogramowanie oraz jego odpłatne rozpowszechnianie. Program można użytkować nieodpłatnie i przekazywać go nieodpłatnie dowolnej liczbie osób.

Specyfikacja produktów zawiera ceny brutto dla Klienta bez kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane osobno w cenniku na stronie technocolor.pl oraz w programie izziPrint. Aktualizacja cen w programie izziPrint odbywa się automatycznie, bez udziału Klienta. Aktualizacja dostępnych w programie produktów odbywa się po akceptacji Klienta. Program informuje Użytkownika o dostępnych aktualizacjach. Dla zapewnienia poprawnego działania programu wskazana jest akceptacja wszelkich dostępnych aktualizacji. Proces aktualizacji programu odbywa się w sposób automatyczny.

Warunki realizacja zamówienia

Złożenie zamówienia na druk zaprojektowanego przez Klienta produktu odbywa się za pomocą oprogramowania izziPrint, które Klient pobiera ze strony technocolor.pl, przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że by móc zainstalować to oprogramowanie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows z aktualnymi wersjami Service Pack i .net framework oraz dostępem do sieci Internet. Dla złożenia zamówienia on-line konieczne jest też posiadanie aktualnego adresu poczty elektronicznej (e-mail)

Wysłanie przez Klienta zamówienia do realizacji jest równoznaczne z akceptacją cen, specyfikacji produktów i usług oraz warunków realizacji zlecenia. Wysłanie zlecenia do realizacji odbywa się poprzez kliknięcie przycisku Zamów, a następnie wypełnienia formularza danych, wybrania formy dostawy oraz sposobu zapłaty i w ostatnim kroku, wysłania projektu do druku. Wysłanie projektu do druku traktuje się jako zawarcie umowy na wykonanie usługi.

Klient deklaruje, że posiada prawa autorskie do wszystkich zdjęć i innych elementów projektu, które wstawił do projektu (nie dotyczy to elementów graficznych z biblioteki izziPrint)i nie narusza swoim działaniem praw osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość użytych przez Klienta materiałów.

Cena i warunki płatności

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Koszt dostawy doliczany jest w procesie zamówienia. Kody rabatowe rozliczane są także w procesie zamówienia.

Klient ma do wyboru zapłatę przelewem na konto, kartą płatniczą lub przelewem on-line poprzez system PayU zintegrowany z programem izziPrint lub gotówką lub kartą płatniczą w punkcie obsługi. Nie realizujemy dostaw za pobraniem pocztowym lub kurierskim. Do przesyłki dołączony zostanie paragon sprzedaży lub faktura. Żądanie wystawienia faktury należy umieścić w uwagach do zlecenia, podając niezbędne dane.

Termin realizacji

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Termin realizacji zlecenia wynosi do 3 dni roboczych od daty zapłaty. Za dni robocze uznaje się: poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 -17.00. Zlecenia wysyłane są codziennie, w dniu realizacji lub w kolejnym dniu roboczym. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających realizację zlecenia w podanym terminie, klient zostanie o tym poinformowany.

Zamówienia dostarczamy za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego w punkcie obsługi w Katowicach, ul. Jagiellońska 16 codziennie w godzinach 8.00 -17.00 

Reklamacje i zwroty.

Sprzedający odpowiada za wady przedmiotu zamówienia na zasadach określonych przez Kodeks cywilny. Reklamacji podlegają:

  • wady fizyczne produktu powstałe w wyniku błędu w procesie produkcyjnym
  • rozbieżność pomiędzy zawartością dostarczonej przesyłki, a treścią zamówienia
  • uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu
  • uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie eksploatacji
Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Reklamacji nie podlegają:

  • niewielkie różnice kolorystyczne pomiędzy odcieniem koloru widzianego przez Klienta na monitorze a wydrukiem. Takie różnice są naturalne i wynikają z różnego sposobu budowania koloru na monitorze oraz w druku oraz wskutek indywidualnych ustawień monitora. To samo dotyczy odcieni oferowanych opraw niedrukowanych.
  • jakość druku wynikająca z zastosowania w projekcie przez Klienta za niskiej jakości zdjęć, mimo pojawiających się ostrzeżeń w programie, zdjęć niedoświetlonych, prześwietlonych, itd.
  • uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu
  • błędy w elementach graficznych udostępnianych Klientom. Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że elementy zamieszczone w programie nie zawierają błędów.
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient powinien zgłosić reklamację droga mailową na adres druk@technocolor.com.pl lub pocztą tradycyjną. Wstępna procedura rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego wymaga przesłania szczegółowego opisu problemu oraz dokumentacji zdjęciowej i kopii dokumentu sprzedaży. W poszczególnych przypadkach Sprzedawca może zażądać odesłania produktu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki. W przypadku uznana reklamacji za zasadną, Sprzedawca wyśle produkt wolny od wad w terminie 7 dni roboczych licząc od daty rozpatrzenia reklamacji i zwróci poniesione przez Użytkownika koszty wysyłki.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb Produkty dostępne w izziPrint wykonywane są wyłącznie na indywidualne zamówienie zgodnie ze specyfikacją klienta i z dostarczonych przez niego zdjęć, ściśle związane z osobą kupującego. Wobec powyższego informujemy, że odstąpienie od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastodniowym przy tego rodzaju sprzedaży nie przysługuje. 

Rozstrzyganie sporów

1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

2. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzyg-nięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
3. Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
4. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
5. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
6. Zamawiający, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.
Ochrona danych osobowych

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia złożenie zamówienia. Dokonując zakupu bądź rejestracji w serwisie Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Dane będą wykorzystywane jedynie jednorazowo do realizacji zamówienie, chyba, że klient wyraził zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych. W trakcie realizacji zamówienia dane mogą by udostępniane firmie kurierskiej oraz operatorowi płatności on-line.

Postanowienia końcowe

Informacje znajdujące się na www.technocolor.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z programu izziPrint po wprowadzeniu tych zmian będzie traktowane jako ich akceptacja. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę w Aktualnościach, na stronie głównej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu programu po wprowadzeniu tych zmian będzie traktowane jako ich akceptacja. Aktualny regulamin znajduje się na stronie technocolor.pl. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 25 grudnia 2014 oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Sądem rozstrzygającym spory nierozstrzygnięte na drodze polubownej z klientem będącym konsumentem, jest Sąd Rejonowy z zastosowaniem ogólnej właściwości miejscowej, a z klientem niebędącym konsumentem sadowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

Drukarnia Cyfrowa technoCOLOR Katowice poleca: Naklejki


Cyfrowy druk naklejek na ekologicznej folii poliolefinowej EcoPlus. Zastosowanie: jako naklejki produktowe na opakowania, naklejki do stosowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz z trwałością do 6 miesięcy. Atrakcyjna cena! 

Drukarnia Cyfrowa technoCOLOR Katowice poleca: autorskie kalendarze firmoweAtrakcyjny wieloplanszowy kalendarz 2015 to świetny gadżet promocyjny. Działa przez cały rok i buduje wizerunek firmy. Druk cyfrowy pozwala na zamawianie małych nakładów skierowanych do wybranych klientów oraz ich personalizację. 
Zapytaj o wycenę mailem.

Elegancki roll-up

na targi, wystawy, konferencje...Zależy Ci na wizerunku? Wybierz Elegance - wyjątkowo elegancki rollbanner.
Pełna oferta w dziale systemy roll-up.

Drukarnia technocolor Katowice poleca na Dzień Babci i Dziadka.

Pomysł na prezent dla Babci i Dziadka!

Do każdego produktu kartka z życzeniami GRATIS.
Fotokalendarz 2015 w promocji 4 za 3.
 
 
FotoKalendarz 2015 lub FotoKsiążka ze zdjęciami wnuka lub wnuczki. Ostatnia szansa aby zdążyć - pobierz teraz program izziPrint i wyślij projekt!

Kalendarz - pomysł na prezent

Kalendarz 2008 planszowy (mini) ze zdjęciem najblizszych! Format 31x44 cm, listwa z zawieszka. Ceny od 7,80zł/szt.

technoCOLOR Katowice poleca FOTOkalendarze 2012
Pobierz izziPrint - darmowy program do projektowania i stwórz samodzielnie swój wyjątkowy fotokalendarz. W programie opcja SZYBKI PROJEKT z wykorzystaniem projektów przykładowych i opcji autouzupełniania oraz opcje dla KREATYWNYCH -  liczne efekty i grafiki do wykorzystania.
[1]  [2]  następna strona »
© 2007 TechnoColor. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt graficzny: Technocolor, Realizacja: Łukasz Piec